Društvo za zaštitu bilja Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 22. do 25.02.2021. godine godine biće održano XVI savetovanje o zaštiti bilja.

Skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, predstavljaju naša najmasovnija okupljanja.
Ovi skupovi su prilika da se razmene naučne i stručne informacije o problemima u zaštiti bilja,
šuma i ukrasnih biljaka. Takođe su mesta na kojima se vrši promocija i afirmacija mladih
istraživača i stručnjaka i njihovo međusobno povezivanje. Iz ovih razloga vas, i ove godine,
pozivamo da učestvujete u radu našeg skupa, na kome će se obrađivati akutelni problemi iz
tekuće godine.

Stručni i Organizacioni odbor savetovanja, uz podršku Glavnog odbora Društva, uložiće
maksimalni napor da obezbede optimalne uslove za održavanje XVI savetovanja o zaštitu
bilja. Određene su sledeće tematske celine rada skupa: 1) zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka,
2) zaštita voćaka i vinove loze, 3) zaštita šuma, ukrasnih i lekovitih biljaka i 4) održiva primena
pesticida.

Predavanja po pozivu će izabrati Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike,
a za uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei
biće recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata. Realizacija
saopštenja i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova,
omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja. Pozivamo
vas da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete proširivanju i
unapređivanju znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti, kao i mogućim
načinima suzbijanja.

Pozivamo naše pomažuće članove da i ove godine daju značajan doprinos Savetovanju,
informišući stručnu i naučnu javnost o proizvodima i uslugama koje nude.

Onima koji prvi put učestvuju u radu Skupa u organizaciji Društva, uz dobrodošlicu želimo
da postanu članovi Društva i redovni učesnici u procesu stalnog obrazovanja stručnjaka i
istraživača u oblasti zaštite bilja. 

Prvo obaveštenje

Drugo obaveštenje

Organizator

Društvo za zaštitu bilja Srbije
Nemanjina 6, P. fah 123
11080 Beograd, Srbija

E-mail: plantprs@eunet.rs
Internet: www.plantprs.org.rs
Telefoni: 011 3160-991 i 065 63-202-77

Mira Starović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, predsednik

Članovi:
Dragana Božić, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd
Dragica Brkić, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd
Milka Glavendekić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd
Maja Ignjatov, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Sanja Lazić, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Dejan Marčić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd
Svetlana Paunović, Institut za voćarstvo, Čačak
Milan Radivojević, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd
Milena Simić, Institut za kukuruz „Zemun-Polje“, Beograd
Ivana Stanković, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd
Slavica Stanković, Institut za kukuruz „Zemun-Polje“, Beograd
Miloš Stevanović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Biljana Vidović, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd
Slavica Vuković, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, Beograd

Bojan Konstantinović, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, predsednik

Članovi:
Goran Aleksić, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Lazar Bijelić, Delta Agrar, Beograd
Dragana Budakov, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet
Slađana Dabić, JP Vojvodinašume, Novi Sad
Goran Delibašić, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
Jelena Gajić – Umljendić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Jovan Ivačković, Ekosan, Beograd
Miroslav Ivanović, Syngenta, Beograd
Aleksandra Konjević, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet
Andrija Lilić, BASF, Beograd
Nada Petrović, Agrimatco, Novi Sad
Srđana Petrović, Corteva, Novi Sad
Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dejan Reljin, Chemical Agrosava, Beograd
Marija Sarić-Krsmanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dragana Šunjka, Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet
Zoran Tomašev, Bayer CropScience, Beograd
Vesna Urošević, Agromarket, Kragujevac
Dijana Zečević, Galenika Fitofarmacija, Beograd

1. ZAŠTITA RATARSKIH I POVRTARSKIH BILJAKA

2. ZAŠTITA VOĆAKA I VINOVE LOZE

3. ZAŠTITA ŠUMA, UKRASNIH I LEKOVITIH BILJAKA

4. ODRŽIVA PRIMENA PESTICIDA

Rok za dostavu rezimea: 4. 9. 2020. godine.
Rok za prijavu promocije knjiga i naučnih projekata: 4. 9. 2020. godine.
Rok za korekciju rezimea prema zahtevima recenzenta i dostavljanje konačnog teksta rezimea: 17. 9. 2020. godine.
Rok za prijavljivanje i izbor termina za prezentaciju pomažućih članova: 28. 9. 2020. godine.
Rok za Drugo obaveštenje sa preliminarnim programom Skupa: 5. 10. 2020. godine (slanje isključivo putem e-pošte).

Rezime treba dostaviti kao word.doc ili word.docx dokument, na jednoj strani A4 formata sa marginama od 25 mm, font Arial, prored single. Rad treba da sadrži:

Naslov (12 pt, velikim slovima, bold)
Puno ime i prezime autora (12 pt)
Tačan naziv i adresa institucije u kojoj radi (11 pt, italic)
E-mail adresu autora koji prezentuje rad (11 pt)
Tekst koji odgovara naslovu i koji sadrži uvodni deo, materijal i metode, kao i rezultate rada (bez tabela i grafikona) (12pt, first line indent 1 cm)

Naznačiti tematsku celinu i željeni oblik prezentacije (uvodno/usmeno/poster)

Rezimei radova predaju se elektronski na e-mail adresu Društva za zaštitu bilja Srbije (plantprs@eunet.rs), najkasnije do 4. 9. 2020. godine.
Svi rezimei radova biće recenzirani, a odluku o prihvatanju i načinu prezentacije prijavljenih radova donosi Stručni odbor.

Za promociju knjiga iz oblasti zaštite bilja potrebno je dostaviti primerak knjige, pun naziv knjige, imena autora, naziv izdavača i ime promotera.

Za promociju naučnih projekata potrebno je dostaviti pun naziv projekta, evidencioni broj, izvor finansiranja i rezime do jedne stranice.

Link ka registraciji učesnika:

[maxbutton id=”4″]