Društvo za zaštitu bilja Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 26. do 30. novembra 2018. godine biće održano XV savetovanje o zaštiti bilja.

Poznato je da su godišnji skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije najmasovnija okupljanja i jedinstvena prilika za razmenu informacija o aktuelnim problemima, kao i za afirmaciju stručnjaka i istraživača u oblasti zaštite bilja. Zato vas pozivamo da i ove godine uzmete učešće u razmatranju najaktuelnijih tema koje su obeležile protekli period.

Stručni i Organizacioni odbor savetovanja, uz podršku Glavnog odbora Društva, uložiće maksimalni napor da obezbede optimalne uslove za održavanje XV savetovanja o zaštitu bilja. Određene su sledeće tematske celine rada skupa: 1) zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka, 2) zaštita voćaka i vinove loze, 3) zaštita šuma, ukrasnog i lekovitog bilja i 4) održiva primena pesticida.

Osim predavanja po pozivu koje je izabrao Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, za uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei biće recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata. Realizacija saopštenja, okruglih stolova sa najaktuelnijom problematikom iz struke, kao i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova, omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja. Pozivamo vas da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete proširenju i unapređenju znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti, kao i mogućim načinima suzbijanja.

Pozivamo naše pomažuće članove da i ove godine daju značajan doprinos savetovanju, informišući Skup o proizvodima i uslugama koje nude.

Onima koji prvi put učestvuju u radu Skupa u organizaciji Društva, uz dobrodošlicu želimo da postanu članovi Društva i redovni učesnici u procesu stalnog obrazovanja stručnjaka i istraživača u oblasti zaštite bilja.

Prvo obaveštenje

Program učešća pomažućih članova

STRUČNI ODBOR

Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, predsednik

Članovi:

Drago Milošević, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

Draga Graora, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Aleksandra Ignjatović Ćupina, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Veljko Gavrilović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Snežana Tanasković, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

Danijela Pavlović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Nenad Keča, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd

Svetlana Živković, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Bojan Konstantinović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Milan Ivanović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Rada Đurović Pejčev, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Mila Grahovac, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Marijana Pražić Golić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Dragoljub Milosavljević, predsednik Programskog saveta za unapredjenje struke zaštite bilja

ORGANIZACIONI ODBOR

Goran Delibašić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, predsednik

Članovi:

Vera Stojšin, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Olivera Petrović-Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Goran Aleksić, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Milana Mitrović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

Dejan Reljin, Chemical Agrosava, Beograd

Dijana Zečević, Galenika-Fitofarmacija, Beograd

Vesna Urošević, Agromarket, Kragujevac

Ljubiša Milenković, BASF, Beograd

Andrija Lilić, Bayer, Beograd

Siniša Ilinčić, Stockton, Beograd

Miloš Mahović, Delta Agrar, Beograd

Dušan Radojević, Syngenta, Beograd

Tatjana Marić, Hemiks, Velika Plana

1) Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka

2) Zaštita vočaka i vinove loze

3) Zaštita šuma, ukrasnog i lekovitog bilja

4) Održiva primena pesticida

Slobodan Milenković: Zaštita bilja u održivim sistemima poljoprivrede

Dragica Brkić i Lidija Ristić Matijević: Status aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja u Evropskoj uniji i Srbiji

Mario Lešnik: Koncept 0,0 rezidua – mogućnost za veliko smanjenje ostataka pesticida u voću

Zvonimir Ostojić: GLIFOSAT – 40 godina primjene i gdje smo sada?

Jovan Dobrosavljević i Čedomir Marković: Značaj lisnih minera u šumama Srbije

Aleksandra Ignjatović Ćupina i sar.: Upotreba insekata u ishrani ljudi i domaćih životinja – prednosti i perspektive

•Rok za dostavu rezimea: 11. 9. 2018. godine

•Rok za prijavu promocije knjiga i naučnih projekata: 4. 9. 2018. godine

•Rok za korekciju rezimea prema zahtevima recenzenta i dostavljanje konačnog teksta rezimea: 17. 9. 2018. godine

•Rok za prijavljivanje i izbor termina za prezentaciju pomažućih članova: 28. 9. 2018. godine

•Rok za Drugo obaveštenje sa preliminarnim programom Skupa: 5. 10. 2018. godine (slanje isključivo putem e-mail-a)

UPUTSTVO ZA PISANJE I DOSTAVU REZIMEA

Rezime treba dostaviti kao word.doc ili word.docx dokument, na jednoj strani A4 formata sa marginama od 25 mm, font Arial, prored single.

Rad treba da sadrži:

• Naslov (12 pt, velikim slovima, bold)

• Puno ime i prezime autora (12 pt)

• Tačan naziv i adresa institucije u kojoj radi (11 pt, italic)

• E-mail adresu autora koji prezentuje rad (11 pt)

• Tekst koji odgovara naslovu i koji sadrži uvodni deo, materijal i metode, kao i rezultate rada (bez tabela i grafikona) (12pt, first line indent 1 cm)

Naznačiti tematsku celinu i željeni oblik prezentacije (uvodno/usmeno/poster)

Rezimei radova predaju se elektronski na e-mail adresu Društva za zaštitu bilja Srbije (plantprs@eunet.rs), najkasnije do
4. 9. 2018. godine.
Svi rezimei radova biće recenzirani, a odluku o prihvatanju i načinu prezentacije prijavljenih radova donosi Stručni odbor.

PROMOCIJA KNJIGA I NAUČNIH PROJEKATA

Za promociju knjiga iz oblasti zaštite bilja potrebno je dostaviti primerak knjige, pun naziv knjige, imena autora, naziv izdavača i ime promotera.

Za promociju naučnih projekata potrebno je dostaviti pun naziv projekta, evidencioni broj, izvor finansiranja i rezime do jedne stranice.

Program učešća pomažućih članova

ORGANIZACIJU XV SAVETOVANJA O ZAŠTITI BILJA DO SADA SU POMOGLI:

Pomažući članovi I kategorije:

GALENIKA-FITOFARMACIJA

CHEMICAL AGROSAVA

AGROMARKET

Pomažući članovi II kategorije

BASF

BAYER

AGROUNIK

Pomažući članovi III kategorije

DELTA AGRAR

STOKTON

ŽUPA