Društvo za zaštitu bilja Srbije

XVII SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA

Poštovane koleginice i kolege,
U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 27-30. novembra 2023. godine biće održan XVII simpozijum o zaštiti bilja. Skupovi u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, predstavljaju naša najmasovnija okupljanja. Ovi skupovi su prilika da se razmene naučne i stručne informacije o problemima u zaštiti bilja. Takođe su mesta na kojima se vrši promocija i afirmacija mladih istraživača i stručnjaka i njihovo međusobno povezivanje. Iz ovih razloga vas, i ove godine, pozivamo da učestvujete u radu našeg skupa, na kome će se obrađivati akutelni problemi iz tekuće godine. Naučni i Organizacioni odbor savetovanja, uz podršku Glavnog odbora Društva, će uložiti maksimalni napor da obezbede optimalne uslove za održavanje XVII simpozijuma o zaštitu bilja.

Određene su sledeće tematske celine rada skupa:
1) Fitopatologija,
2) Entomologija i poljoprivredna zoologija,
3) Herbologija
4) Pesticidi, bezbednost hrane i zaštita životne sredine

Predavanja po pozivu će izabrati Naučni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, a za uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Svi podneti rezimei biće recenzirani, a od autora se očekuje da uvaže sugestije i zahteve recenzenata. Realizacija saopštenja i tradicionalna promocija novih izdanja knjiga, uz prezentacije pomažućih članova, omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja. Pozivamo vas da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete proširenju i unapređenju znanja o pojavi štetnih organizama, njihovoj rasprostranjenosti, kao i mogućim načinima suzbijanja.

Pozivamo naše pomažuće članove da i ove godine daju značajan doprinos simpozijumu, informišući Skup o proizvodima i uslugama koje nude. Onima koji prvi put učestvuju u radu Skupa u organizaciji Društva, uz dobrodošlicu želimo da postanu članovi Društva i redovni učesnici u procesu stalnog obrazovanja stručnjaka i istraživača u oblasti zaštite bilja.

 

Organizator

Društvo za zaštitu bilja Srbije
Nemanjina 6, P. fah 123
11080 Beograd 80, Srbija
E-mail: info@plantprs.org.rs; plantprs@eunet.rs
Internet: www.plantprs.org.rs
Telefoni: 011 3160-991 i 065 63-202-77

Prvo obaveštenje

Drugo obaveštenje

REGISTRACIJA

Milan Stević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd – predsednik

Članovi:

Dragana Budakov, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Miloš Stepanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Aleksandra Konjević, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Dragica Brkić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Slavica Vuković, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Nenad Trkulja, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Dragana Božić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarsvo, Novi Sad
Biljana Vidović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Tatjana Popović Milovanović, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Dušanka Jerinić-Prodanović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Rada Đurović-Pejčev, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Nataša Duduk, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Darko Jevremović, Institut za voćarsvo, Čačak
Bojan Konstantinović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Ivan Milenković, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Emil Rekanović – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, predsednik
Članovi:
Goran Aleksić – Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
Aleksa Obradović – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Ivana Vico – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd-Zemun
Mila Grahovac, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Milena Popov –Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad
Željko Milovac – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Goran Jokić – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Dijana Eraković – Galenika-Fitofarmacija a.d., Beograd
Dragan Sekulić – Agrosava d.o.o, Beograd
Jovan Ivačković – Ekosan d.o.o, Beograd
Vesna Urošević – Agromarket d.o.o, Kragujevac
Nešo Vučković – Nufarm, Austria
Dušica Bojović – BASF Srbija d.o.o, Beograd
Srđana Petrović – Corteva Agriscience SRB d.o.o, Novi Sad
Dragan Lazarević – Bayer d.o.o, Beograd
Goran Milošević – Delta Agrar, Beograd
Aleksandar Jotov – Savacoop doo, Novi Sad
Miroslav Ivanović – Syngenta doo, Beograd

1. FITOPATOLOGIJA
2. ENTOMOLOGIJA I POLJOPRIVREDNA ZOOLOGIJA
3. HERBOLOGIJA
4. PESTICIDI, BEZBEDNOST HRANE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

– Rok za dostavu rezimea: 1. 9. 2023. godine
– Rok za prijavu promocije knjiga i naučnih projekata: 1. 9. 2023. godine
– Rok za korekciju rezimea prema zahtevima recenzenta i dostavljanje konačnog teksta rezimea:

15. 9. 2023. godine
– Rok za prijavljivanje i izbor termina za prezentaciju pomažućih članova: 29. 9. 2023. godine
– Rok za Drugo obaveštenje sa preliminarnim programom Skupa: 16.10. 2023. godine

(slanje isključivo putem e-mail-a)

Rezime treba dostaviti kao word.doc ili word.docx dokument, na jednoj strani A4 formata sa marginama od 25 mm, font Arial, prored single.

Rad treba da sadrži:
– Naslov (12 pt, velikim slovima, bold)
– Puno ime i prezime autora (12 pt)
– Tačan naziv i adresa institucije u kojoj radi (11 pt, italic)
– E-mail adresu autora koji prezentuje rad (11 pt)
– Tekst koji odgovara naslovu i koji sadrži uvodni deo, materijal i metode, kao i rezultate rada (bez tabela i grafikona) (12 pt, first line indent 1 cm)

 

Naznačiti tematsku celinu i željeni oblik prezentacije (uvodno/usmeno/poster)

Rezimei radova predaju se elektronski na e-mail adresu Društva za zaštitu bilja Srbije (info@plantprs.org.rs), najkasnije do 1. 9. 2023. godine. Svi rezimei radova biće recenzirani, a odluku o prihvatanju i načinu prezentacije prijavljenih radova
donosi Naučni odbor.

Za promociju knjiga iz oblasti zaštite bilja potrebno je dostaviti primerak knjige, pun naziv knjige, imena autora, naziv izdavača i ime promotera.
Za promociju naučnih projekata potrebno je dostaviti pun naziv projekta, evidencioni broj, izvor finansiranja i rezime do jedne stranice.