Produženje roka za dostavu rezimea radova

Rok za dostavu rezimea radova za XVI savetovanje o zaštiti bilja produžen je do 25. septembra 2020. godine.